Personal tools

Navigation

Skip to content. | Skip to navigation

You are here: Home / News / 2013 / ยุโรปปรับเวลา เป็นเวลาฤดูร้อน

ยุโรปปรับเวลา เป็นเวลาฤดูร้อน

เมื่อคืนนี้ หลายประเทศในยุโรป ได้เปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้น ๑ ชั่วโมง คือ +๑ ชั่วโมง เมื่อววานนี้เยอรมนีเวลาช้ากว่าไทย ๖ ชั่วโมง แต่วันนี้เวลาไทย ๕ ชั่วโมง

ดังนั้น ใครจะไปทำบุญถวายเพล ก็อย่าหลงเวลากัน สำหรับหลายประเทศที่เปลี่ยนเวลา