Personal tools

Navigation

Skip to content. | Skip to navigation

You are here: Home / News / 2013 / ประชุมคัดเลือกบริษัทติดตั้ง เครื่องทำความร้อน, ไฟฟ้า, ประปา

ประชุมคัดเลือกบริษัทติดตั้ง เครื่องทำความร้อน, ไฟฟ้า, ประปา

วันที่ 30 มีนาคมนี้ ทางวัดได้มีการประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกบริษัทติดตั้งไฮซุง(ฮิตเตอร์) ,ไฟฟ้า และเดินท่อน้ำประปา ห้องน้ำ สำหรับอาคารหลังใหญ่ โดยได้รับการกลั่นกรองจากวิศวกรที่ปรึกษาอีกทีหนึ่ง เพื่อให้เสร็จก่อนงานทำบุญใหญ่ เดือนมิถุนายน ซึ่งจะได้แจ้งให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือก จัดทำรายละเอียดเสนออีกครั้ง และขั้นตอนต่อไปก็จะได้เสนอสัญญาให้ตรวจสอบ เมื่อเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ก็ลงนามตกลง และเริ่มทำงานเป็นลำดับไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม (เดือน 5